Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR-tilsyn

BBR-tilsynets formål er at vurdere, om kommunerne gennemfører BBR-registreringerne i overensstemmelse med det regelgrundlag, som kommunerne er underlagt.

Herudover medvirker BBR-tilsynet til at opnå et bedre overblik over kvaliteten af de indberettede BBR-oplysninger og giver mulighed for at belyse problemstillinger omkring BBR i kommunerne.

BBR-tilsyn går typisk ud på at drøfte kvaliteten i kommunens BBR på baggrund af analyser, som tilsynsmyndigheden foretager inden besøget, samt at gå i dialog med de BBR-ansvarlige ledere og medarbejdere i kommunen om BBR-arbejdsgange, som kan føre til bedre registreringer i BBR.

Afrapporteringen af BBR-tilsynene giver andre kommuner mulighed for at lære af erfaringerne.

Lovgrundlag
BBR-tilsynets gennemføres med udgangspunkt i BBR lovens § 3. stk. 3., hvoraf det fremgår, at ”ministeren fører tilsyn med kommunernes føring af BBR samt med kommunernes indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i Bygnings- og Boligregistret”.

BBR-tilsynet gennemføres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed.

Udvælgelse af kommuner til tilsyn
Der lægges vægt på at udvælge kommuner, så BBR-tilsynet kan få størst mulig effekt i forhold til at forbedre datakvaliteten i BBR.

Det er også et element i udvælgelsen, at tilsynene er repræsentative i forhold til kommunerne - fx by- versus landkommuner, større versus mindre kommuner samt geografisk placering.

Herudover kan der være tale om mere reaktive tilsyn, hvor tilsynsmyndigheden af andre grunde iværksætter et tilsyn. Det kan fx ske på baggrund af omtale i medierne eller foranlediget af andre myndigheder og hovedinteressenter, der henvender sig med problemstillinger vedrørende BBR.

Afgrænsning og gennemførelse af tilsyn
Kommunen bliver varslet om BBR-tilsynet senest fire uger før, det skal finde sted. Varslingsbrevet beskriver, hvad tilsynet vil have fokus på, og hvem der skal være til stede.

BBR-tilsyn er afgrænset til en vurdering af de data, der er relevante for at leve op til kravene i BBR-loven samt kommunens arbejdsgange i forbindelse med ajourføringen af BBR.

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert tilsynsbesøg en BBR-tilsynsrapport med en sammenfatning og vurdering af tilsynet samt anbefalinger af tiltag, der bør iværksættes i kommunen.

Læs om konceptet for BBR-tilsyn.

BBR-tilsyn med landets kommuner