Om BBR

BBR (Bygnings- og Boligregistret) blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere.

Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Enkelte af BBRs oplysninger opdateres fra andre kilder. BBR indeholder en entydig registrering af alle grunde, bygninger, tekniske anlæg og bolig- og erhvervsenheder i hele Danmark. Desuden indeholder BBR energioplysninger, der opdateres af energiforsyningsselskaber.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte i henhold til byggeloven.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. BBR danner desuden et vigtigt datagrundlag for ejendomsvurderingen i Danmark.

Nye krav til BBR

Der har siden 1977 været meget detaljerede krav til registrering af boliger i BBR. Hidtil har der ikke været detaljerede krav til registrering af anvendelse af erhvervsbygninger. Men pr. 1. november 2016 er der kommet nye regler. Det betyder, at alle erhvervsbygninger skal enhedsopdeles i BBR. Desuden er det også blevet obligatorisk, at registrere visse typer af tekniske anlæg som f.eks. gyllebeholdere, ajlebeholdere og siloer.

I tidens løb er der fra flere sider rejst kritik af BBR-oplysningernes kvalitet. Dette sammenholdt med BBRs rolle i det nye ejendomsvurderingssystem betyder, at der kommer øget fokus på datakvaliteten og fuldstændigheden i registret.

Dette betyder også, at ajourføring af registret vil komme fra nye kilder, end tidligere. Traditionelt er ajourføringen af BBR primært foretaget af BBR medarbejdere i kommunerne. Fremover vil det blive muligt for digitale indberetningsløsninger, at sende forslag til rettelser til BBR digitalt, som BBR medarbejderen kvalitetssikrer i Indbakken.

Parterne bag BBR arbejder på, at der løbende udvikles nye versioner af BBR. Dette sker i samarbejde med kommunerne.

Økonomi

SKAT afholder udgifter i forbindelse med fastsættelse af de overordnede krav og administrative retningslinjer. Kommunerne afholder udgifterne til it-systemet og står for den detaljerede tilrettelæggelse af it-systemet og ajourføring af dataindholdet. Etablering og drift varetages af KOMBIT, som har valgt Netcompany som leverandør.