Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 110 - Stuehus til landbrugsejendom
 • 120 - Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 • 121 - Sammenbygget enfamiliehus
 • 130 - (UDFASES) Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • 131 - Række- og kædehus
 • 132 - Dobbelthus
 • 140 - Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 • 150 - Kollegiebolig
 • 160 - Bolig i døgninstitution
 • 185 - Anneks i tilknytning til helårsbolig
 • 190 - Anden enhed til helårsbeboelse
 • 210 - (UDFASES) Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.
 • 211 - Stald til svin
 • 212 - Stald til kvæg, får mv.
 • 213 - Stald til fjerkræ
 • 214 - Minkhal
 • 215 - Væksthus
 • 216 - Lade til foder, afgrøder mv.
 • 217 - Maskinhus, garage mv.
 • 218 - Lade til halm, hø mv.
 • 219 - Anden enhed til landbrug mv.
 • 220 - (UDFASES) Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.)
 • 221 - Enhed til industri med integreret produktionsapparat
 • 222 - Enhed til industri uden integreret produktionsapparat
 • 223 - Værksted
 • 229 - Anden enhed til produktion
 • 230 - (UDFASES) El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.
 • 231 - Enhed til energiproduktion
 • 232 - Enhed til forsyning- og energidistribution
 • 233 - Enhed til vandforsyning
 • 234 - Enhed til håndtering af affald og spildevand
 • 239 - Anden enhed til energiproduktion og -distribution
 • 290 - (UDFASES) Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o. lign.
 • 310 - (UDFASES) Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning,banegårdsbygning o. lign.)
 • 311 - Enhed til jernbane- og busdrift
 • 312 - Enhed til luftfart
 • 313 - Enhed til parkerings- og transportanlæg
 • 314 - Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 • 315 - Havneanlæg
 • 319 - Andet transportanlæg
 • 320 - (UDFASES) Engroshandel og lager.
 • 321 - Enhed til kontor
 • 322 - Enhed til detailhandel
 • 323 - Enhed til lager
 • 324 - Butikscenter
 • 325 - Tankstation
 • 329 - Anden enhed til kontor, handel og lager
 • 330 - (UDFASES) Detailhandel m.v.
 • 331 - Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning
 • 332 - Bed & breakfast mv.
 • 333 - Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning
 • 334 - Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv.
 • 339 - Anden enhed til serviceerhverv
 • 340 - (UDFASES) Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.
 • 350 - (UDFASES) Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.lign.)
 • 360 - (UDFASES) Offentlig administration.
 • 370 - (UDFASES) Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.
 • 390 - (UDFASES) Anden enhed til handel, transport etc.
 • 410 - (UDFASES) Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.
 • 411 - Biograf, teater, koncertsted mv.
 • 412 - Museum
 • 413 - Bibliotek
 • 414 - Kirke eller anden enhed til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund
 • 415 - Forsamlingshus
 • 416 - Forlystelsespark
 • 419 - Anden enhed til kulturelle formål
 • 420 - (UDFASES) Bibliotek, museum, kirke o. lign.
 • 421 - Grundskole
 • 422 - Universitet
 • 429 - Anden enhed til undervisning og forskning
 • 430 - (UDFASES) Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium).
 • 431 - Hospital og sygehus
 • 432 - Hospice, behandlingshjem mv.
 • 433 - Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv.
 • 439 - Anden enhed til sundhedsformål
 • 440 - (UDFASES) Hospital, fødeklinik o. lign.
 • 441 - Daginstitution
 • 442 - Servicefunktion på døgninstitution
 • 443 - Kaserne
 • 444 - Fængsel, arresthus mv.
 • 449 - Anden enhed til institutionsformål
 • 450 - (UDFASES) Daginstitution.
 • 490 - (UDFASES) Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v.
 • 510 - Sommerhus.
 • 520 - (UDFASES) Enhed til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra sommerhus
 • 521 - Feriecenter, center til campingplads mv.
 • 522 - Ferielejlighed til erhvervsmæssig udlejning
 • 523 - Ferielejlighed til eget brug
 • 529 - Anden enhed til ferieformål
 • 530 - (UDFASES) Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).
 • 531 - Klubhus i forbindelse med fritid- og idræt
 • 532 - Svømmehal
 • 533 - Idrætshal
 • 534 - Tribune i forbindelse med stadion
 • 535 - Rideskole
 • 539 - Anden enhed til idrætsformål
 • 540 - Kolonihavehus
 • 585 - Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus
 • 590 - Anden enhed til fritidsformål