Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 10 - Privatpersoner eller interessentskab
  • 20 - Alment boligselskab
  • 30 - Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
  • 40 - Forening, legat eller selvejende institution
  • 41 - Privat andelsboligforening
  • 50 - Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
  • 60 - Anden primærkommune
  • 70 - Region
  • 80 - Staten
  • 90 - Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere