Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Fejlfinding og fejlkontrol

BBR-myndigheden arbejder med fejlidentifikation, fejlkontrol og fejlrettelse i BBR.

Den bærende ide er den progression som er illustreret figuren nedenfor:

Fejlfinding BBR

Mulige fejltyper kan identificeres på flere måder og kvalificeres i et samarbejde mellem BBR-myndigheden og udvalgte kommuner.

Som oftest opdages fejl i forbindelse med anvendelse af data. Input fra eksterne anvendere er derfor en væsentlig kilde til identifikation af nye fejl. Men også kommunerne som registerfører og anvender af data er en betydelige kilde til fejlfinding. Herudover fejlsøger BBR-myndigheden løbende i registeret på eget initiativ.

Samlet set resulterer fejlsøgning ofte i oversigter eller lister med fejl og/eller mulige fejl, som er udgangspunktet for arbejdet med selve fejlrettelsen.

Listerne kan omfatte:

 • Opmærksomhedslister (hvor der kun måske er fejl)
 • Fejllister (hvor der er fejl, men rettelsen ukendt)
 • Konkrete forslag (hvor opdatering sker ved ja/nej)
 • Rettelser med varsel (hvor rettelsen er næsten sikker)
 • Maskinelle fejlrettelser eller dataforbedringer (hvor rettelsen er sikker)

Systematiske fejl håndteres via lister som sendes ud til gennemgang/kvalitetssikring i kommunerne. Rettelser ”masseindlæses” i registeret, når det er muligt og hensigtsmæssigt, eller sendes til kommunen for manuel behandling.
I forbindelse med sagsbehandling af en enkelt ejendom findes der lejlighedsvis fejl i BBR-registreringen. Rettelse af enkeltstående fejl håndteres af kommunen.

Efter en fejltype er identificeret og der er iværksat rettelser af konkrete fejl, laves der en vurdering af hvordan fremtidige fejl af samme type kan undgås eller opsnappes inden registreringen sker i BBR. Alt efter fejltypens natur, vil en forebyggende indsats kunne iværksættes på forskellige måder:

 • Justering af logiske valideringsregler i dataindberetningsmoduler
 • Justering af løbende analyser/overvågning på data, fx i de logiske kontroller
 • Justering af regler, vejledninger mm.
 • Tilsyn hvor BBR-arbejdet i den enkelte kommune gennemgås

Valg af metode for overvågning og forebyggende indsats sker på baggrund af en konkret vurdering, som blandt andet omfatter fejltypens årsag, samt hvilke forebyggende indsatser som forventes at kunne få effekt i forhold til fejltypen.

Se eventuelt nærmere i ”Koncept for fejlidentifikation, fejlkontrol og fejlrettelse i BBR” under dokumenter.

FELIKS
BBR´s FEjlLIsteKontrolSystem – eller FELIKS - er udgangspunktet for en løbende systematisk kontrol af data i BBR, som udføres af den nationale BBR-myndighed. FELIKS er rettet mod at finde systematiske fejl i BBR. Systematiske fejl er logiske fejl eller registreringer, der med en vis sandsynlighed er potentielle fejl eller uhensigtsmæssige registreringer.

De tilhørende fejlkontroller betegnes logiske kontroller hhv. sandsynlighedskontroller, hvor de logiske kontroller er det væsentligste element i FELIKS. Kontroltyperne kan beskrives således:

 • Arealkontroller: Disse fejlkontroller forholder sig til hver enkelt bygning (parcel- og sommerhuse) og ser på om de registrerede arealer hænger indbyrdes sammen.
 • Andre logiske kontroller: Disse fejlkontroller går ind og kontrollere for andre rent logiske fejl i BBR. En logisk fejlkontrol vil f.eks. finde en bygning med vandskyllende toilet men ingen vandforsyning.
 • Potentielle fejl: Disse kontroller kan ikke med sikkerhed siges at være fejlregistreringer, men er potentielle fejl eller uhensigtsmæssige registreringer. Kommunerne skal forholde sig til disse.

Kontrollerne i FELIKS gennemføres jævnligt på alle data i BBR med henblik på at få rettet og fjernet systematiske fejl i BBR. Når fejlkontrollerne er kørt igennem, får hver kommune tilsendt en liste med de fejl, der er fundet i BBR i kommunen til gennemgang og/eller kvalitetssikring.

Se eventuelt nærmere i ”FELIKS – BBR´s Fejl LIste Kontrol System” under dokumenter.