Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Det kan man i Ret BBR

I Ret BBR opdaterer eller tilføjer ejer BBR-oplysninger og sender en indberetning med forslag til ændringer. Ret BBR hjælper med at gøre indberetningerne så korrekte som muligt ved hjælp af bl.a. valideringer, guidetekster og hjælpetekster, så registerføreren ikke skal lave manuelle rettelser, når ændringsforslagene bliver behandlet i kommunen.
Kommunen modtager forslagene i Indbakken i BBR Kommune. Her kvalitetssikrer, og evt. retter, registerføreren ejers forslag, inden BBR-oplysningerne bliver opdaterede ved klik på ’Udfør’.

Ret BBR’s funktioner, samt ejers muligheder, er beskrevet nedenfor.

 • Hvem kan bruge Ret BBR?
 • Hvilke ejendomme kan der sendes ændringsforslag for?
 • BBR og Ret BBR; er der forskel på systemerne?
 • Kan Ret BBR bruges til indberetning af alle BBR-oplysninger?
 • Hvilke BBR-oplysninger kan man foreslå ændringer til?
 • Hvilke BBR-oplysninger kan man ikke foreslå ændringer til?
 • Skal kommunen godkende alle ændringsforslag fra Ret BBR?
 • Kan indberetter få hjælp i Ret BBR?
 • ’Potentiel byggesag’ – hvad betyder det?
 • Kan man se indberetters kontaktoplysninger i indberetningen?
 • Teknisk support til Ret BBR – hvilke muligheder er der?

Hvem kan bruge Ret BBR?
Ret BBR kan bruges af følgende:

 • Ejere kan indberette ændringsforslag for de ejendomme, vedkommende ejer
 • Administratorer, som er registreret i Ejerfortegnelsen, kan indberette ændringsforslag den specifikke ejendom
 • Repræsentant for ejer - medarbejdere i en virksomhed, som ejer ejendomme, kan indberette ændringsforslag for virksomhedens ejendomme.
  Kommuner, som har et NemID medarbejdercertifikat til deres ansatte, kan indberette ændringsforslag
 • Landinspektører som har bedt om og fået tildelt rettigheder til det, kan finde data og indberette ændringsforslag for om alle ejendomme
 • BBR Erhvervsservice: Skatteforvaltningen, som udfører nyregistrering af erhvervsejendomme, kan finde data og indberette ændringsforslag for alle ejendomme. Læs mere om Nyregistrering af erhvervsejendomme

I Indbakken i BBR Kommune kan registerføreren se, hvilken rolle indberetteren har samt vedkommendes kontaktoplysninger.

Hvis brugeren ikke kan se sin ejendom
Så er man ikke logget på med et NemID, som giver adgang til ejendommen. Det kan skyldes, at det er ægtefællen, som er registreret som ejer.
Det kan også skyldes, at mange virksomhedsejere har flere NemID, og kun ét af disse giver adgang til ejendommen.


Hvilke ejendomme kan der sendes ændringsforslag for?

Ret BBR bruges på alle typer ejendomme; BFE, BPFG og ejerlejligheder, hvis:

 • Ejendommen har ét kommunalt ejendomsnummer OG ét BFE-nummer. Ret BBR kan altså ikke bruges, hvis ejendommen mangler det kommunale ejendomsnummer eller BFE-nummeret, eller hvis det kommunale ejendomsnummer har to eller flere BFE-numre tilknyttet.
 • Der på ejendommen er minimum en bygning eller et teknisk anlæg i BBR med status Opført (6). Brugeren kan kun foreslå ændringer på bygninger eller tekniske anlæg med status Opført (6). Det vil sige, at Ret BBR ikke kan bruges til at registrere nybyggeri og ikke kan bruges til at registrere BBR-oplysninger på tomme grunde.

Hvis de to betingelser ovenfor ikke er opfyldt
Brugeren ser en tekst om, at de ikke kan bruge Ret BBR på denne ejendom, men skal kontakte kommunen via en anden kanal.


BBR og Ret BBR; er der forskel på systemerne?

Ja, BBR og Ret BBR er to forskellige systemer.

Ret BBR giver ejer, administrator og repræsentant for ejer adgang til at se og komme med ændringsforslag til BBR-oplysninger. Ret BBR er en selvstændig selvbetjeningsløsning, som henter BBR-oplysningerne fra BBR, når ejeren har brug for dem, og sender forslag til ændringer til Indbakken i BBR-Kommune som en indberetning. Dvs. ejers ændringsforslag først bliver gemt og registreret i BBR, når registerføreren har behandlet indberetningen og klikket ’Udfør’.

Når en indberetter arbejder i Ret BBR, bliver der automatisk gemt en kladde. Indberetter kan logge ud og ind, og genfinde sit arbejde i kladden. Når indberetter sender ændringsforslagene til kommunen, får indberetter en kvittering sendt på mail, som viser de ændringsforslag, indberetter har skrevet i indberetningen. Kladden bliver derefter slettet, men indberetter kan se, hvornår det seneste ændringsforslag er sendt til kommunen.

Hvis brugeren ikke får lov at sende en indberetning
Hvis brugeren arbejder på sin indberetning over længere tid, OG kommunen i mellemtiden retter i BBR, kan der opstå en konflikt mellem de gamle BBR-oplysninger i ændringsforslagene fra Ret BBR og de nye i selve BBR. Hvis det sker, må ejer slette sin kladde, begynde på en ny indberetning, som så bliver opdateret med friske BBR-oplysninger og derefter indtaste ændringsforslagene igen.

Kan Ret BBR bruges til indberetning af alle BBR-oplysninger?

Nej. Ret BBR giver adgang til at foreslå rettelser på relativt simple BBR-oplysninger. Det er fordi, Ret BBR primært er lavet til boligejere, som ikke har specialistviden om BBR.

Mere komplekse oplysninger skal i stedet indberettes via kanaler, som er bedre egnede til dialog mellem registerfører og indberetter – fx via kontaktformular på bbr.dk


Hvilke BBR-oplysninger kan man foreslå ændringer til?

Nedenfor er de oplysninger, som en ejer, administrator eller repræsentant for ejer kan indberette via Ret BBR. Det er ikke alle oplysninger i BBR, som kan indberettes via Ret BBR:

Disse oplysninger kan indberettes via Ret BBR:

 • Anvendelse for småbygninger (900) til anden småbygning
  Ændring af udfaset kode 130 (Række-, kæde- eller dobbelthus) kan ændres til række- og kædehus (131) eller dobbelthus (132)
 • Anvendelse af bygning til erhverv til andet erhverv (ændring på første og/eller andet ciffer markeres som Potentiel byggesag)
 • Årstal
  • Opførelsesår
  • Til og Ombygningsår
 • Materialer
  • Ydervægsmateriale
  • Tagdækningsmateriale
  • Supplerende tagdækningsmateriale
  • Supplerende ydervægsmateriale
 • Bygningens arealer
  • Bygningens samlede areal (Potentiel byggesag)
  • Bebygget areal (Potentiel byggesag)
  • Kælderareal – eksisterende arealer kan rettes, men nye kælderarealer kan ikke oprettes
  • Bygningens samlede boligareal (Potentiel byggesag)
  • Bygningens samlede erhvervsareal
  • Areal af lav kælder – eksisterende arealer kan rettes, men nye overdækkede arealer kan ikke tilføjes
  • Tagetage – etagens samlede areal eksisterende arealer kan rettes, men nye tagetagearealer kan ikke tilføjes
  • Udnyttet areal af tagetagen (Potentiel byggesag) eksisterende arealer kan rettes, men nye udnyttede tagetagearealer kan ikke tilføjes
  • Overdækkede arealer – eksisterende arealer kan rettes, men nye overdækkede arealer kan ikke tilføjes
  • Indbygget areal, herunder udestuer – eksisterende arealer kan rettes, men nye indbyggede arealer kan ikke oprettes
  • Øvrigt areal/andet areal – eksisterende arealer kan rettes, men nye arealer kan ikke oprettes
  • Bygningens samlede boligareal/erhvervsareal
 • Bygningens varme og energi
  • Bygningens Opvarmningsform
  • Bygningens Opvarmningsmiddel
  • Bygningens Supplerende varme kan rettes, men kun
 • Enhedsoplysninger
  • Enhedens samlede areal – summeres automatisk ud fra beboelses- og erhvervsareal
  • – Heraf beboelsesareal (Potentiel byggesag)
  • – Heraf erhvervsareal
  • Areal af altan/tagterrasse
  • Antal værelser i alt
  • Toiletforhold
  • Antal toiletter
  • Badeforhold
  • Antal badeværelser
  • Køkkenforhold
  • Varme i enheden, hvis der er mere end én enhed i bygningen, og bygningen har blandet varme
  • Supplerende varme i enheden, hvis der er mere end én enhed i bygningen eller enheden er en ejerlejlighed.
 • Flytte eller bekræfte placering af bygninger og tekniske anlæg
 • Registrere nye småbygninger - Kun 900-bygninger
 • Rette tekniske anlæg
  • Eksisterende oplysninger
  • Tilføjelse af flere oplysninger/tekniske specifikationer
  • Herunder registrere at en olietank er sløjfet, under forudsætning af, at en række oplysninger også er registreret.

Hvilke BBR-oplysninger kan man ikke foreslå ændringer til?

Der er oplysninger i Ret BBR, som man ikke kan foreslå ændringer til. Det skyldes bl.a., at disse ændringsforslag risikerer at påvirke sager, der hører under anden lovgivning.

Nedenfor vises de oplysninger og ændringsforslag, som en ejer, administrator eller repræsentant for ejer ikke kan indberette til kommunen via Ret BBR.

 • Rette anvendelse på bygninger eller enheder, som anvendes til bolig – dog med undtagelse af den udgåede anvendelseskode 130
 • Registrere nedrivninger ved at gøre bygninger eller tekniske anlæg historiske
 • Registrere at en olietank er fjernet fra ejendommen – Ret BBR henviser til kommunen
 • Registrere bygninger til bolig eller erhverv
 • Registrere bygninger på fremmed grund (BPFG)
 • Registrere nye tekniske anlæg
 • Registrere nye enheder
 • Registrere nye eller rette på opgange og etager
 • Registrere nye overdækkede arealer, nye indbyggede arealer og nyt Øvrigt areal eller Andet areal
 • Afløbsforhold – Ret BBR henviser til at kontakte kommunen via andre kanaler
 • Vandforsyning – Ret BBR henviser til kommunen via andre kanaler
 • Rette eller registrere nye bygningsomrids
 • Indberette på en ejendom med flere BFE-numre
 • Indberette på en ejendom hvor en eller flere bygninger mangler en enhed
 • Vedhæfte filer

Herudover indeholder Ret BBR en række valideringer af ejers oplysninger og rettelser for at sikre en høj kvalitet i indberetningerne, inden de sendes videre til Indbakken i BBR Kommune.

BBR Erhvervsservice kan registrere nye erhvervsenheder ifm. Nyregistrering

Skal kommunen godkende alle ændringsforslag fra Ret BBR?

Ja, kommunen skal kvalitetssikre og godkende alle ændringsforslag fra ejere.

For indberetninger, der kommer ind i forbindelse med nyregistreringsprojektet, kan hver kommune angive en række indstillinger, som betyder, at visse ændringsforslag fra Ret BBR bliver opdateret automatisk i registret, mens andre skal vurderes af kommunen inden godkendelse. Det er altid kommunen, som tager stilling til, om ændringsforslagene kan registreres i BBR.

Kan indberetter få hjælp i Ret BBR?

Ja, der findes flere typer af hjælp til indberetter i Ret BBR.

Ved de felter i Ret BBR, hvor der er behov, er der en beskrivelse af, hvilke oplysninger, feltet skal indeholde.

Derudover findes der i Ret BBR en række valideringer, som tjekker indholdet i felterne og sammenholder det med andre felter. Er indholdet modstridende, viser Ret BBR en guidetekst, som hjælper ejer til at rette de modstridende oplysninger.

Hvis indberetter bliver stoppet af en hård indberetning
Hvis indberetter ikke er i stand til at rette og fjerne en hård validering, kan indberetter ringe til den tekniske support i Skatteforvaltningen og få hjælp til at forstå guideteksten og rette de korrekte felter. Hvis indberetter stadig ikke kan overholde de hårde valideringer, bliver indberetter henvist til at kontakte kommunen via en anden kanal – fx via kontaktformular på bbr.dk

’Potentiel byggesag’ – hvad betyder det?

I nogle tilfælde, sender Ret BBR besked til kommunens Indbakke i BBR Kommune om, at en indberetning kan indeholde en byggesag. Under ’Hvilke BBR-oplysninger kan man foreslå ændringer til?’, er det markeret hvilke ændringer, der udløser beskeden. Hvis indberetningen er en potentiel byggesag, oplyser Ret BBR indberetter om, at sagen måske skal behandles af kommunen.

Hvis der er ændret i arealer, skal indberetter oplyse, hvad arealændringen skyldes:

 • Ændringer skyldes en ny opmåling – bygningen er ikke blevet ændret
 • Ændringer skyldes fejlrettelse af data - kommunen er allerede blevet informeret
 • Ændringer skyldes byggearbejde

Kan man se indberetters kontaktoplysninger i indberetningen?

En indberetning indeholder altid kontaktoplysninger for indberetter, så kommunen har mulighed for at kontakte vedkommende, hvis der er behov for yderligere oplysninger:

 • Indberetters navn – navnet bliver hentet fra NemID, og ejer kan ikke rette i det
 • Indberetters mailadresse – skal udfyldes af indberetter
 • Indberetters telefonnummer – skal udfyldes af indberetter

Ret BBR henter oplysninger om indberetters rolle, også administrator, i Ejerfortegnelsen. Landinspektører og BBR Erhvervsservice bliver tildelt rollen af Skatteforvaltningen.

Indberetter kan i Ret BBR skrive en kommentar til kommunen på maksimalt 500 karakterer.


Teknisk support til Ret BBR – hvilke muligheder er der?

Skatteforvaltningen har etableret en teknisk support til Ret BBR. Her kan indberetter få hjælpe til at navigere i selvbetjeningsløsningen. Supporten kan kontaktes på telefon 72 22 28 55 mandag til torsdag 9.30 - 15.00 og fredag 9.30 - 12.00.

Den tekniske support vejleder ikke i BBR-faglige spørgsmål. Spørgsmål om, hvorvidt en oplysning skal registreres, eller hvad der skal registreres i et felt, bliver henvist til kommunen. Det samme gælder, hvis indberetter vil foreslå ændringer, som ikke kan indberettes via Ret BBR.