Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR's datakvalitet

Datakvalitet er vigtig. Oplysninger fra BBR indgår i mange processer, som blandt andet har betydning for pengestrømmene i samfundet.

Fx kan BBR-registreringer have betydning for ejendomsvurderingen, bloktilskud, boligstøtte og i den private sektor anvendes BBR i finans- og ejendomssektoren bl.a. ved køb/salg af ejendomme og belåning.

Det er derfor vigtigt, at oplysningerne i BBR har en kvalitet, så de er anvendelige i de processer, de indgår i. Det gælder i forhold til en given oplysnings informationsindhold, fx om antal kvadratmeter i en bygning er retvisende. Men kvalitet er også, at der findes information om oplysningernes oprindelse, karakteristika og nøjagtighed. Det gælder både for bedre at kunne finde frem til data, som er anvendelige, og for at undgå at bruge data i sammenhænge, de ikke er egnede til.

Der arbejdes med at forbedre datakvaliteten i BBR på flere måder. Ved løbende ajourføring, fejlfinding og -retning, tilsyn med registerføringen i kommunerne, bedre indberetningsmetoder, tilpasning af reglerne for registreringen samt ikke mindst ved at udnytte ny viden og teknologi på en god måde.

BBR's løbende ajourføring
Det er kommunens opgave som registerfører, gennem den løbende ajourføring af BBR, at arbejde for, at registret er så retvisende som muligt - herunder at følge op i forhold til ejers indberetninger. Dette er af stor betydning for datakvaliteten, da kommunen som registerfører foretager den endelige vurdering af, om en oplysning skal registreres i BBR.

Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen der, som national BBR-myndighed, har ansvaret for, at registret, regler, vejledninger mv. er tidssvarende og at samarbejdet mellem de involverede myndigheder fungerer godt og effektivt. Arbejdet omkring registrets systemmæssige opbygning sker i samarbejde med kommunernes it-fællesskab KOMBIT A/S.

BBR-myndigheden samarbejder med kommunerne om løbende at forbedre datakvaliteten i BBR. Et samarbejde, der blandt andet omfatter landsdækkende datakontrol og tilsyn med kommunernes registerføring.
Læs mere om fejlfinding og fejlkontrol og BBR-tilsyn med kommunerne.[LINK]

Regelgrundlaget
Datakvaliteten i BBR er afhængig af, at der findes et regelgrundlag, der understøtter en præcis, ensartet og opdateret registrering i hele landet. Det er vigtigt, at regelgrundlaget er beskrevet på en let forståelig måde, så ejer forstår sin forpligtigelse til at indberette BBR-oplysninger. Dette giver kommunerne et godt forvaltningsmæssigt udgangspunkt for registreringen.

BBR’s datakvalitet
Det er et tilbagevendende spørgsmål, hvor god datakvaliteten i BBR faktisk er. Svaret er tæt knyttet til spørgsmålene om, hvad det er, man ønsker at registrere i BBR, og hvad det skal anvendes til. Da formålet med BBR er mangesidigt, bliver kvalitetsspørgsmålet det også. Derfor findes der ikke noget præcist svar på, hvor god datakvaliteten er, da det afhænger af den sammenhæng, BBR-data skal indgå i.

BBR-myndigheden forsøger alligevel at finde metoder til at måle datakvalitet. Den seneste måling af datakvaliteten i BBR er foretaget af SAS Institute, som ifm. arbejdet i den daværende regerings ekspertudvalg om ejendomsvurderingen, gennemførte en omfattende analyse af BBR-data i 2014. På baggrund af disse analyser bad BBR-myndigheden SAS Institute om at udarbejde en særlig rapport om ”datakvaliteten af ejerboliger i BBR”, hvor der er gået i detaljer med analysegrundlag og -resultater.

Læs rapporten om BBR’s datakvalitet her

Læs mere om datakvalitet på ejendomsinfo.dk