Datakvalitet

Det er grundlæggende ejer, der har forpligtelsen til at sikre, at bygninger er korrekt registreret i BBR. Kvaliteten af oplysningerne i BBR afhænger derfor i sin natur af kvaliteten af ejerens indberetninger.

Med mere end 1 million forskellige ejere vil der i praksis altid være et vist udsving i den måde, ejerne indberetter oplysninger. Årsagerne kan være mange, eksempelvis manglende indsigt, forskelle i omhu og evne til at foretage selve registreringen.

Det er selvsagt vigtigt, at data i BBR har en kvalitet, så de kan anvendes i de mange processer de indgår i, og som på flere områder har betydning for store pengestrømme i samfundet. Eksempelvis har BBR-arealet betydning for bloktilskud, ejendomsskat og boligstøtte og i den private sektor anvendes BBR i eksempelvis finans- og ejendomssektoren ved køb/salg af ejendomme og belåning.

Ansvarsfordelingen i ajourføringen af BBR

Det er kommunernes opgave, gennem den løbende ajourføring af BBR, at arbejde for, at registret er så retvisende som muligt, herunder at følge op i forhold til ejernes (borgernes og virksomhedernes) indberetninger. SKAT Ejendom har som national BBR-myndighed ansvaret for at registret, regler, vejledninger mv. er tidssvarende og til at sikre at samarbejde mellem de involverede myndigheder fungerer godt og effektivt.

BBR-myndigheden samarbejder med kommunerne om løbende at forbedre datakvaliteten i BBR. Et samarbejde, der omfatter landsdækkende datakontrol og tilsynsbesøg i udvalgte kommuner.

Også på regelsiden har der været tiltag for at forbedre datakvaliteten:

  • Ejerens pligt til at sikre ejendommens korrekte registrering er blevet tydeliggjort ved en forhøjelse af bødestraffen til 5000 kr. for at undlade, at indberette ændringer til kommunen.
  • Kommunen har fået hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af ejerens bygning, hvis der skulle være tvivl om de afgivne oplysningers rigtighed.
  • Kommunen har fået pligt til at opdateres BBR senest 10 hverdage efter kommunen har modtaget nye oplysninger eller på anden vis er blevet bekendt med at oplysninger i BBR ikke er korrekte.
Måling af BBRs datakvalitet

Det er et tilbagevendende spørgsmål, hvor god datakvaliteten i BBR så faktisk er. Svaret er tæt knyttet til spørgsmålet om, hvad det er, man ønsker at registrere i BBR, og hvad det skal anvendes til. Da formålet med BBR er mangesidigt, bliver kvalitetsspørgsmålet det således også. Derfor kan der ikke gives noget eksakt og generelt svar på, hvor god datakvaliteten er, men det afhænger af den sammenhæng, bygningens data skal indgå i.

BBR-myndigheden forsøger alligevel at finde metoder til at måle datakvalitet. Den seneste måling af datakvaliteten i BBR er foretaget af SAS Institute, som ifm. arbejdet i regeringens ekspertudvalg om ejendomsvurdering gennemførte en omfattende analyse af BBR data. På baggrund af disse analyser bad BBR-myndigheden SAS Institute om at udarbejde en særlig rapport om ”datakvaliteten af ejerboliger i BBR”, hvor der er gået i detaljer med analysegrundlag og -resultater. Rapporten er fra august 2015 ligger her på siden.

SAS Institute konkluderer, at antallet af alvorlige objektive fejl i BBR er begrænset, og at der er en generelt faldende tendens i antallet af opmærksomhedspunkter over den undersøgte periode fra 2000 til 2013, hvilket alt andet lige betyder, at datakvaliteten er stigende.

Man skal dog, som det fremgår af rapporten fra SAS Institute, være opmærksom på, at den anvendte metode med såkaldte regelscanninger, udmærker sig ved at finde observationer, der enten er objektivt forkerte eller afviger fra normalen for de undersøgte grupper. Fejlbehæftede observationer, der ligger inden for et plausibelt interval, er langt vanskeligere at opdage, og vil typisk ikke kunne identificeres ved regelscanninger af denne karakter.

Hvis sådanne fejl skal måles, er en grundig manuel stikprøvekontrol med besøg på ejendomme en mulighed for at af- eller bekræfte kvaliteten af data. Udfordringen ved en sådan stikprøve er, at den skal afspejle den høje kompleksitet, som kendetegner den danske boligmasse, hvor der findes mange særtilfælde inden for hver boligtype. Et betydeligt antal manuelle tjek ville derfor være en nødvendighed.

Der er dog ikke tvivl om, at det er vigtigt til stadighed at være opmærksom på datakvaliteten i BBR. Og arbejdet med at forbedre datakvaliteten fortsætter derfor også som en løbende proces, der næppe nogensinde afsluttes.

Rapport om BBRs datakvalitet