Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Formålet med BBR-tilsyn

BBR-tilsynets formål er at vurdere, om kommunerne gennemfører BBR-registreringerne i overensstemmelse med det regelgrundlag, som kommunerne er underlagt.

Herudover medvirker BBR-tilsynet til at opnå et bedre overblik over kvaliteten af de indberettede BBR-oplysninger og giver mulighed for at belyse problemstillinger omkring BBR i kommunerne.

BBR-tilsyn går typisk ud på at drøfte kvaliteten i kommunens BBR på baggrund af analyser, som tilsynsmyndigheden foretager inden besøget, samt at gå i dialog med de BBR-ansvarlige ledere og medarbejdere i kommunen om BBR-arbejdsgange, som kan føre til bedre registreringer i BBR.

Herudover giver tilsynet via afrapporteringen af BBR-tilsynene andre kommuner mulighed for læring og erfaringsudveksling.

Lovgrundlag
BBR-tilsynets gennemføres med udgangspunkt i BBR lovens § 3. stk. 3., hvoraf det fremgår at ”ministeren fører tilsyn med kommunernes føring af BBR samt med kommunernes indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i Bygnings- og Boligregistret”.

BBR-tilsynet gennemføres af SKAT, som er tilsynsmyndighed.

Udvælgelse af kommuner
Der lægges vægt på at udvælge kommuner så BBR-tilsynet kan få størst mulig effekt i forhold til at forbedre datakvaliteten i BBR.

Det er endvidere et element i udvælgelsen, at tilsynene har en repræsentativitet i forhold til kommunerne, eksempelvis by versus landkommuner, store versus mindre kommuner og geografisk placering.

Der kan også være tale om mere reaktive tilsyn, hvor tilsynsmyndigheden af andre grunde iværksætter et tilsyn. Det kan eksempelvis ske på baggrund af omtale i medierne eller foranlediget af andre myndigheder og hovedinteressenter, der henvender sig med problemstillinger vedrørende BBR.

Afgrænsning og gennemførelse
BBR-tilsyn bliver varslet overfor kommunen senest fire uger før det skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede.

BBR-tilsyn er afgrænset til en vurdering af de data, der har relevans for opfyldelse af kravene i BBR-loven, samt de arbejdsgange som kommunen har i forbindelse med ajourføringen af BBR.

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert tilsynsbesøg en BBR-tilsynsrapport med en sammenfatning/vurdering med anbefalinger af tiltag, der bør gøres i kommunen.

Se eventuelt nærmere i ”Koncept for BBR-tilsyn med kommunerne” under dokumenter.Læs om konceptet for BBR-tilsyn

BBR-tilsyn med landets kommuner