Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR som grunddataregister

Som led i det samlede Grunddataprogram vil et af de væsentligste it-løsning på ejendomsområdet – Ejendomsstamregistret ESR skulle udfases. Dermed udfases også det nuværende ESR-det kommunale ejendomsnummer som ejendomsnøgle og erstattes fremover af den nye fælles ejendomsnøgle – BFE-nummer – også omtalt som ”ejendommens CPR-nummer”.

Læs om Grunddataprogrammet her

ESR består både af en registerdel, som indeholder kopier af Matriklens ejendomsdata suppleret med egne ejendomsdata, og en systemdel, del bl.a. bruges til at beregne og opkræve ejendomsskat og ejendomsbidrag.

ESR’s registerdel erstattes af flere samordnede autoritative grunddataregistre, som alle anvender den nye fælles ejendomsnøgle BFE:

  • Matriklen, som har fået tilført oplysninger om ejerlejligheder fra Tingbogen og oplysninger om bygninger på fremmed grund fra ESR. Dermed er Matriklen blevet et autoritativt register for registrering af fast ejendom i form af: Samlet fast ejendom (SFE), bygning på fremmed grund (BPFG) og ejerlejligheder (EJL).
    Matriklens data vil være tilgængelige for andre registre allerede under udstykningsprocessen, således at der allerede under projekteringen kan arbejdes med placering af bygninger, tildeling af adresser mv. relateret til disse foreløbige ejendomme med tilhørende BFE-numre.
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret, som er etableret I tilknytning til Matriklen med oplysninger om den adresse, som anvendes til at benævne ejendommen, og den kommune, som ejendommen administrativt hører under.
  • Ejerfortegnelsen, som er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, samt evt. administratorer knyttet til disse ejendomme.
    Ejerfortegnelsen etableres med ejeroplysninger mv. udtrukket fra ESR og fungerer ellers i tæt samspil med det digitale tinglysningssystem.

Grunddata og BBR

BBR er et grunddataregister (Delprogram 1 eller Ejendomsdataprogrammet) med ansvar for registrering af oplysninger om de faktiske fysiske forhold ift. bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg mv. For at kunne indgå i og understøtte det tværgående samspil mellem de samordnede autoritative grunddataregistre, er det vigtigt, at BBR anvender den nye fælles ejendomsnøgle, således at der skabes entydige referencer fra BBR’s bygninger og boliger til Matriklens ejendomme.

Som led i Grunddataprogrammet er der derfor etableret en ny version 2.0 af BBR. Formål og dataindhold af BBR 2.0 er det samme som før ift. det nuværende BBR, men BBR’s oplysninger vil anvende den nye, fælles ejendomsnøgle, BFE-nummeret, til at angive hvilken ejendom, den enkelte grund, bygning, enhed eller tekniske anlæg mv., indgår i.

Indtil ESR er udfaset – forventelig sommeren 2020 – vil det fortsat i BBR være muligt udover referencen til den nye fælles ejendomsnøgle i Matriklen også at kunne se referencen til ESR og det dertil knyttede ESR-kommunale ejendomsnummer både i BBR data og i BBR brugerfladen.

Grunddata og anvendere

I forbindelse med grunddataprogrammet er etableret en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger og disses ejerforhold, samt oplysninger om adresser, registreres i autoritative og samarbejdende registre på en måde, så disse data kan udstilles på OIS og på den fællesoffentlige Datafordeler, som sammenhængende grunddata til brug for de forskellige anvendere.

BBR er med overgangen til anvendelse af den nye, fælles ejendomsnøgle et meget vigtigt element i denne udstilling, idet oplysninger om landets bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt tekniske anlæg herved kan videregives på en kosteffektiv måde, således at de kan anvendes som fælles grunddata af offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere.

BBR-meddelelsen

BBR-meddelelsen er en vigtig dokumentation ifm. bygningsændringer mv. Håndteringen af overgangen fra det kommunale ejendomsnummer til BFE-nummer er beskrevet her