Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR-meddelelsen

En BBR-meddelelse indeholder de centrale oplysninger, der er registreret for en ejendom i Bygnings-og Boligregistret (BBR). Den er et vigtigt administrativt dokument, der indgår som dokumentation i en lang række sammenhænge - fx i forbindelse med køb/salg og belåning af ejendomme. Man kan hente en BBR-meddelelse for alle ejendomme i Danmark via ejendomssøgningen på bbr.dk, ejendomsinfo.dk og ois.dk. For andelsboliger leveres tilsvarende en BBR-andelsboligudskrift.

Som ejer af en ejendom modtager man bl.a. en BBR-meddelelse, når der sker ændringer i BBR for den pågældende ejendom. Det sker dels som information (en kvittering) til ejer, hvis der er sket en ændring, og dels for at tydeliggøre, at det er ejerens ansvar, at oplysningerne om egne ejendomme i BBR er korrekte.

Af BBR-meddelelsen fremgår det blandt andet, at det er vigtigt, at ejeren læser BBR-meddelelsen og kontrollerer, om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt, samt at indberetningspligten også gælder byggesager. Der gøres også opmærksom på, at arealerne i BBR indgår i beregningen af den offentlige ejendomsvurdering, og at de kan have betydning for fx forsikring, realkredit- og boliglån, fjernvarmeregning mm.

Ejeren bliver desuden oplyst om, at en registrering i BBR ikke nødvendigvis betyder, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning, samt at kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis man ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis man afgiver forkerte oplysninger.

Der gøres også opmærksom på, at kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, man som ejer afgiver til BBR. En kontrol kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.

Herudover peges der på, at ejeren bør være særligt opmærksom på, at følgende oplysninger er korrekte:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal eller erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Varmeinstallation.

En ny version af BBR blev implementeret i maj 2019 og udgør BBR’s tilpasning til det samlede grunddataprogram. I forhold til BBR-meddelelsen som helhed betyder denne overgang ikke noget. Den eneste synlige ændring er, at den nye fælles ejendomsnøgle, Bestemt Fast Ejendom-nummeret (BFE), er blevet tilføjet. BFE-nummeret sikrer, at der fremadrettet er en entydig sammenhæng mellem BBR og de andre grunddataregistre.

BFE-nummeret er en del af identifikationsoplysningerne i øverste højre hjørne af BBR-meddelelsen.