Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR-meddelelsen

En BBR-meddelelse indeholder centrale oplysninger, der er registreret i BBR for en ejendom. BBR-meddelelsen er et vigtigt administrativt dokument, der indgår som dokumentation i en lang række sammenhænge fx i forbindelse med køb/salg og belåning af ejendomme. Man kan hente en BBR-meddelelse for alle ejendomme i Danmark via ejendomssøgningen på ejendomsinfo.dk og ois.dk. For andelsboliger leveres tilsvarende en BBR-andelsboligudskrift.

Som ejer modtager man en BBR-meddelelse, når der sker ændringer i BBR for den pågældende ejendom. Det sker dels som information til ejer om at der er sket en ændring (kvittering), dels for at tydeliggøre at det er ejerens ansvar, at oplysningerne om egne ejendomme i BBR er korrekte.

Af BBR-meddelelsen fremgår blandt andet at det vigtigt, at ejeren læser BBR meddelelsen og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt samt at indberetningspligten også gælder byggesager. Der gøres også opmærksom på, at arealerne i BBR indgår i beregningen af ejendomsvurderingen og kan have betydning for fx forsikring, realkredit- og boliglån, fjernvarmeregning mm.

Ejeren bliver endvidere oplyst om, at en registrering i BBR ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning, samt at kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis man ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis man afgiver forkerte oplysninger.

Der gøres også opmærksom på at kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, man som ejer afgiver til BBR. En kontrol som kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.

Herudover peges der på, at ejeren bør være særligt opmærksom på at følgende oplysninger er korrekte:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal eller erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Varmeinstallation

I maj 2019 implementeres en ny version af BBR som udgør BBR’s tilpasning til det samlede grunddataprogram. I forhold til BBR-meddelelsen som helhed betyder denne overgang ikke noget. Den eneste synlige ændring vil være at den nye fælles ejendomsnøgle BFE-nummeret der fremadrettet sikrer en entydig sammenhæng ml. BBR og bl.a. Matriklen vil være tilføjet. BFE-nummeret vil være del af identifikationsoplysninger i øverste højre hjørne af BBR-meddelelsen.