Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR-loven og bekendtgørelser

De grundlæggende regler for registrering af oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er fastlagt i BBR-loven og udmøntet i en række tilhørende bekendtgørelser om BBR.

Reglerne for registrering af oplysninger i BBR specificeres yderligere i BBR-instruksen med tilhørende vejledninger, se siden om BBR-instruksen.

BBR-loven
BBR-loven bestemmer, at oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. skal registreres i et landsdækkende register, BBR, og formålet hermed.

 • Loven fastlægger ministerens ansvar for opgaven og for de data, som registeret indeholder, mens ansvaret for at føre registeret, og finansiere dets vedligeholdelse og drift, er placeret hos kommunerne. Ejere af fast ejendom har pligt til at afgive de relevante oplysninger til BBR, således at registeret kan opdateres.
 • Loven angiver det overordnede indhold af registerets oplysninger, og bemyndiger herudfra ministeren til at fastsætte nærmere regler om hvilke oplysninger som kan optages i BBR, og om hvordan registreringen skal foregå.
 • Loven fastsætter de overordnede regler for anvendelse af BBR’s data, og bemyndiger ministeren til at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysningerne, således at disse er tilgængelige for anvenderne på en enkel og sikker måde.
 • Loven pålægger ministeren at tage initiativer med henblik på samordning og forenkling af oplysninger om fast ejendom, og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil.

Læs BBR-loven på retsinformation.dk

BBR-bekendtgørelser
Med hjemmel i BBR-loven, er der udformet følgende bekendtgørelser, som regulerer området nærmere.

 • Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), som fastlægger BBR’s indhold af oplysninger, ejers pligt til at afgive oplysninger til BBR, og kommunens pligt til at ajourføre registeret.
  Siden bekendtgørelsen blev udstedt i oktober 2012, er der udgivet tre ændringsbekendtgørelser, der ændrer i eller laver tilføjelser til bekendtgørelsen.
  Læs bekendtgørelsen fra 2012 på retinformation.dk

Yderligere bekendtgørelser om BBR omfatter:

 • Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen), som fastlægger de nærmere regler for videregivelse af oplysninger fra BBR til kommunen selv eller til en tredje part, samt rammerne for den nuværende datadistribution via den Offentlige Informationsserver, OIS.
  Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk
 • Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til KOMBIT A/S, som fastlægger regler og rammer for ministerens bemyndigelse af KOMBIT til at etablere, drive og vedligeholde BBR registersystemet.
  Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk
 • Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR), som fastlægger regler om, at selskaber, der leverer fjernvarme, naturgas eller fyringsolie, skal levere oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug til BBR.
  Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk