Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Ansvars- og rollefordeling for BBR

Skatteministeren er ifølge BBR-loven den øverste ansvarlige for Bygnings-og Boligregistret (BBR). Skatteministerens opgaver på BBR-området er henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som således er dataansvarlig myndighed for oplysningerne i BBR.

BBR-myndighedens opgaver omfatter:

 • Løbende udvikling og tilpasning af regelgrundlaget i love og bekendtgørelser, herunder indberetning, videregivelse og forholdet til anden lovgivning
 • Vejledning og information om regler, standarder m.m., primært over for de kommunale myndigheder, men også til andre myndigheder og brugere af BBR
 • Føre tilsyn med kommunernes varetagelse af registrering, herunder af kvalitet og aktualitet i data samt KOMBIT´s håndtering af de driftsmæssige opgaver ifm. BBR, jf. afsnittet herom nedenfor
 • Løbende indsamle og registrere oplysninger om bygningernes energiforbrug (fyringsolie, fjernvarme og naturgas) fra forsyningsselskaberne
 • Tage initiativer, som sikrer en samordning og forenkling af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil
 • Samarbejde med Forsvarets Ejendomsstyrelse om registrering og videregivelse af oplysninger om ejendomme, som forsvaret og Justitsministeriet anvender
 • Samarbejde med henholdsvis Danmarks Statistik og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som begge er særlige brugere af BBR’s oplysninger om bygninger og boliger
 • Samarbejde med de relevante funktioner og styrelser i Skatteministeriet om anvendelse af BBR-oplysninger i forbindelse med ejendomsvurderingen.

Herudover er BBR-myndigheden forpligtiget til at stille ejendomsdata, herunder BBR-data, til rådighed for offentlige og private anvendere, samt for borgerne på en enkel og sikker måde.

BBR-myndigheden indgår desuden i en række forvaltningssamarbejder, bl.a.:

 • Det fællesoffentlige Grunddataprogrammet
 • GeoDanmark (i forbindelse med BBR’s bygningers geografiske beliggenhed registreres)
 • Udstilling af BBR i henhold til EU’s INSPIRE direktiv.

Bemyndigelse af registerdriften til KOMBIT
BBR-loven bestemmer, at ministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til at etablere, drive og udvikle BBR. Bestemmelsen blev indført i BBR-loven i 2006 efter forhandling med KL med henblik på at skabe en ny formel ramme for samarbejdet mellem stat og kommuner om ét nyt, centralt nationalt register for bygninger og boliger.

Siden 2006 er denne bestemmelse udmøntet i en bemyndigelsesbekendtgørelse samt en kontrakt, som bemyndiger det kommunale it-fællesskab, KOMBIT A/S, til at varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af BBR inklusive udbud og genudbud af opgaven. KOMBIT A/S varetager opgaverne med udgangspunkt i regelgrundlaget for BBR og fællesoffentlige aftaler - fx Grunddataprogrammet.

Som national BBR-myndighed, er det Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som anviser hvilke drifts- og udviklingsopgaver, som KOMBIT A/S skal udføre på BBR-området, samt godkender kravene til BBR-systemet. KOMBIT A/S er ansvarlig for, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsens bestillinger bliver udført korrekt og til aftalt tid af KOMBIT A/S og den systemleverandør, som KOMBIT har kontrakt med.

Registerføring i kommunerne
Ajourføringsbekendtgørelsen under BBR-loven bestemmer, at hver kommune fører BBR efter regler herom. Kommunen er forpligtet til at revidere ejerens oplysninger ud fra en sandsynlighedsbetragtning og skal reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de i BBR registrerede forhold og de faktiske forhold.

Kommunerne er registerfører for ejendomme indenfor kommunens eget geografiske område og registrerer med få undtagelser alle oplysninger i BBR.

Ejers oplysningspligt
Ajourføringsbekendtgørelsen under BBR-loven bestemmer, at det er ejeren af en ejendom, som skal meddele de relevante oplysninger om ejendommen til kommunen. Ejere af landets faste ejendomme har således pligt til at sørge for, at deres ejendomme er registreret korrekt i BBR samt at få ændret registreringen i de tilfælde hvor oplysningerne i BBR ikke stemmer med de faktiske forhold.